De richtlijnen die Phoenix Coaching volgt zijn grotendeels gebaseerd op de richtlijnen vermeld in de Wereldwijde Ethische Code gehanteerd door de
European Mentoring & Coaching Council (EMCC). Aangezien Phoenix Coaching onafhankelijk wenst te kunnen handelen en varen op het eigen morele kompas zijn deze richtlijnen, daar waar van toepassing, aangepast naar inzicht en overtuiging van Phoenix
Coaching. Dit vertaalt zich naar de volgende richtlijnen:

ETHISCHE CODE
De ethische code is onderverdeeld in drie secties en omvat wat
in het algemeen verwacht mag worden van
 professioneel gedrag van een coach:

1. Werken met een coachee (hierna te noemen: cliënt)
2. Professioneel gedrag
3. Uitstekende praktisering

 1. Werken met een coachee (hierna te noemen: cliënt)
1.1 Phoenix Coaching doet haar uiterste best om de verwachtingen van haar cliënt te begrijpen, deze te managen en overeen te stemmen hoe aan deze verwachtingen te voldoen.

Contracteren
1.2 Voordat Phoenix Coaching met een cliënt gaat werken zal naar deze richtlijnen verwezen worden.

1.3 Alvorens met een cliënt aan de slag te gaan zal Phoenix Coaching zo goed mogelijk zorg dragen dat cliënt de aard en voorwaarden van het
coachingscontract of mondelinge afspraak daarover kent en begrijpt, inclusief financiële- en vertrouwelijkheidsregelingen.

1.3 Phoenix Coaching is open over de methoden die ze gebruikt en verschaft op verzoek informatie aan cliënt over de toegepaste procesmethodieken, interventies etc.

1.4 Phoenix Coaching zorgt voor een geschikte duur van het contract en zal actief werken om  afhankelijkheid van de klant te vermijden.

Integriteit
1.5 Phoenix Coaching zal haar relevante
beroepskwalificaties, ervaring, training en certificeringen nauwkeurig en eerlijk vertegenwoordigen.

1.6 Phoenix Coaching zal het intellectuele eigendom van werk, ideeën en materialen van anderen toeschrijven aan de maker en het niet claimen als haar eigendom.

Vertrouwelijkheid
1.7 Bij het werken met cliënt zal Phoenix Coaching de striktste vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot informatie van en over cliënt, tenzij vrijgave van informatie wettelijk verplicht is of op verzoek en met toestemming van cliënt zelf.

1.8 Phoenix Coaching bewaart alle gegevens met betrekking tot cliënt, inclusief elektronische bestanden en communicatie, op een wijze die
vertrouwelijkheid, veiligheid en privacy bevordert en die in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten en overeenkomsten.

1.9 Cliënt begrijpt dat er omstandigheden kunnen zijn waaronder vertrouwelijkheid niet zal worden gehandhaafd door Phoenix Coaching  (bijv. bij illegale activiteiten, gevaar vorming voor zichzelf of anderen, vermoeden van ernstige schade voor het welzijn van cliënt) en dat eventueel melding gedaan wordt bij passende instanties.

1.10 Als Phoenix Coaching in het kader van supervisie spreekt over cliënt, dan gebeurt dit op basis van anonimiteit. Als binnen de supervisie de supervisor in contextuele zin toch cliënt kan identificeren dan is het voor cliënt belangrijk te weten en mag cliënt zich ook gegarandeerd
wanen dat ook de supervisor zich heeft te houden aan de vertrouwensrelatie (incl. geheimhouding) vanuit dit contact met Phoenix Coaching..

1.11 Indien de cliënt een kind of kwetsbare volwassene is, zal Phoenix Coaching afspraken maken met cliënt ouder(s), verzorger of voogd om een
niveau van vertrouwelijkheid te verzorgen in het beste belang van die persoon binnen de huidige wetgeving.

Ongepaste interacties
1.12 Phoenix Coaching is verantwoordelijk voor het stellen en aanhouden van duidelijke, passende grenzen in de fysieke, of anderszins, omgang en interacties met cliënt.

1.13 Phoenix Coaching zal elke romantische of seksuele relatie met huidige cliënt(en) vermijden.

Belangenverstrengeling
1.14 Phoenix Coaching zal een cliënt niet uitbuiten of proberen enig ongepast voordeel te behalen uit de relatie – financieel of niet-financieel.

1.15 Om belangenconflicten te vermijden, zal Phoenix Coaching een coaching- of mentorrelatie onderscheiden uit andere vormen van relaties, zoals een vriendschap of een zakelijke relatie.

1.16 Phoenix Coaching is zich bewust van de mogelijkheid dat een belangenconflict van persoonlijke of commerciële aard kan ontstaan door de werkrelatie en zal dit snel benoemen en effectief afhandelen om ervoor te zorgen dat er geen nadeel is voor de cliënt.

1.17 Phoenix Coaching zal de impact van eventuele cliëntrelaties op andere cliëntrelaties in overweging nemen en bespreekt mogelijke  belangenverstrengeling met degenen die mogelijk worden beïnvloed.

1.18 Phoenix Coaching zal elk conflict openlijk met de cliënt bespreken en ermee instemmen zich terug te trekken uit de relatie als er een conflict ontstaat dat niet effectief kan worden opgelost.

Beëindiging van professionele relaties en lopende
verantwoordelijkheden
1.19 Phoenix Coaching respecteert het recht van cliënt om de opdracht op elk moment in het proces te beëindigen, onderhevig aan de
bepalingen van de serviceovereenkomst voor coaching of mentoring.

1.20 Phoenix Coaching zal cliënt aanmoedigen om de coachingsopdracht stop te zetten als aangenomen mag worden dat cliënt beter geholpen zou worden door een andere coach, mentor of een andere vorm van professionele hulp.

1.21 Phoenix Coaching begrijpt dat haar professionele verantwoordelijkheden ook na de beëindiging voortduren van een professionele relatie. Waaronder:

·       Handhaving van overeengekomen vertrouwelijkheid
van alle informatie met betrekking tot haar cliënt.

·       Veilig en beveiligd onderhoud van alle gerelateerde
records en gegevens.

·       Voorkomen van uitbuiting van de vorige relatie.

·       Het verzorgen van een eventueel overeengekomen follow-up.

2. Professioneel gedrag

De reputatie van coaching en mentorschap behouden
2.1 Phoenix Coaching gedraagt zich op een manier die te allen tijde positief reflecteert op de reputatie van het beroep van coaching en mentor.

2.2 Phoenix Coaching toont respect voor de verscheidenheid aan coaches, mentoren en andere individuen in het beroep van coaching en mentor
en voor de verschillende benaderingen van coaching en mentorschap.

Gelijkheid en diversiteit erkennen
2.3 Phoenix Coaching vermijdt bewuste discrimineren op welke gronden dan ook en zal voortdurend ernaar streven haar eigen bewustzijn van
mogelijke gebieden van discriminatie te vergroten.

2.4 Phoenix Coaching is zich bewust van de mogelijkheid van onbewuste vooringenomenheid en tracht te zorgen voor een respectvolle en
inclusieve benadering van individuele verschillen, ze te verkennen en te omarmen.

2.6 Phoenix Coaching zal op ondersteunende wijze collega’s, werknemers, dienstverleners, cliënten of deelnemers uitdagen, waarvan wordt
aangenomen dat ze discriminerend gedrag vertonen.

2.7 Phoenix Coaching controleert haar taalgebruik, gesproken, geschreven en non-verbaal, op onbedoelde discriminatie.

2.8 Phoenix Coaching onderneemt ontwikkelingsactiviteiten die haar zelfbewustzijn waarschijnlijk zal vergroten in relatie tot gelijkheid
en diversiteit.

Schending van professioneel gedrag
2.9 Phoenix Coaching doet geen valse of misleidende beweringen ten aanzien van haar vakbekwaamheid of kwalificaties in  gepubliceerd promotiemateriaal of anders.

Wettelijke verplichtingen en plichten
2.10 Phoenix Coaching houdt een passende en nauwkeurige administratie bij van haar werk met cliënten en zorgt ervoor dat deze
vertrouwelijk blijft, veilig worden opgeslagen en voldoet aan de gegevensbescherming en privacywetgeving.


 3. Uitstekende praktisering

Vermogen om te presteren
3.1 Phoenix Coaching beschikt over de kwalificaties, vaardigheden en ervaring die geschikt zijn om te voldoen aan de behoeften van
de cliënt en opereert binnen de grenzen van haar competentie. Phoenix Coaching dient cliënt door te verwijzen naar meer ervaren of voldoende gekwalificeerde coaches, mentoren of professionals, indien van toepassing.

3.2 Phoenix Coaching is fit en gezond genoeg om haar vak alscoach of mentor uit te oefenen. Indien dit niet zo is, dan zal een professional
gezocht worden ter begeleiding / ondersteuning. Waar nodig / gepast zal Phoenix Coaching het werk met cliënt beëindigen en cliënt verwijzen naar alternatieve ondersteuning.

Voortdurende professionele ontwikkeling en reflectie
3.3 Om haar voortdurende professionele ontwikkeling te ondersteunen, zal Phoenix Coaching regelmatig studeren, overleggen en sparren
met vakgenoten en eventueel aanvullende studies oppakken.

3.4 Phoenix Coaching zal regelmatig reflecteren met betrekking tot haar werk met cliënten, haar uitoefening van het beroep van coach en haar professionele en persoonlijke ontwikkeling.

3.5 Phoenix Coaching zal de kwaliteit van haar werk evalueren, bv. via feedback van opdrachtgevers, cliënten en andere relevante
 partijen.